Bolagsfakta

Bolagsfakta A till Ö

Aktiebolag

Vad är ett aktiebolag?
Aktiebolag är en av de vanligaste företagsformerna i Sverige. I Sverige finns det drygt 600 000 aktiebolag och siffran har hittills (mars 2020) ökat för varje år. Ett aktiebolag ägs av dess aktieägare vilka finns registrerade i aktieboken som innehas av varje företag. Vem som äger ett aktiebolag registreras inte av någon myndighet men för att få en överblick kan man i företagsrapporten i Bolagsfakta få information om vem som är verklig huvudman för företaget. Den verklige huvudmannen är den eller de personer som har kontroll eller äger företaget eller organisationen. Man är verklig huvudman om man äger mer än 25% av rösterna eller rätt att avsätta eller utse fler än hälften av styrelseledamöterna.

Vad är (aktie)bolagsskatt?
Bolagsskatt skall betalas av aktiebolag och ekonomiska föreningar och även av vissa stiftelser och ideella föreningar. Aktiebolagen beskattas för verksamhetens vinst och skatten uppgår (maj 2020) till 21,4 men väntas sänkas under 2021 till 20,6%. Företagsformer som enskild firma, handels och kommanditbolag omfattas inte av bolagsskatt. Istället beskattas varje delägare för sin del av vinsten.

Att starta företag – Aktiebolag eller enskild firma
Många entreprenörer som startar bolag väljer ofta enskild firma eller enskild näringsidkare som det egentligen heter. Den enskilda firmans organisationsnummer är det samma som företagarens personnummer och företagaren själv ansvarar med sin egen ekonomi för avtal och förbindelser som man ingått i den enskilda firman. Om den enskilda firman växer och till exempel behöver anställa personal är det inte ovanligt att man byter bolagsform till aktiebolag. Att istället vara aktieägare i ett aktiebolag innebär att man endast riskerar det belopp man gått in med om företaget skulle gå i konkurs. Läs mer enskild firma och delägare i aktiebolag. Länka till respektive avsnitt.

Aktiebolagslagen

Vad är aktiebolagslagen?
Ett aktiebolags verksamhet regleras i aktiebolagslagen (förkortas ofta ABL) och är till för att skydda bolaget, aktieägarna, kunder, leverantörer och andra intressenter. Aktiebolagslagen reglerar bland annat vad som skall finnas med i bolagsordningen, vilka regler som skall gälla för sammansättningen av ledningen för bolaget, vilka krav som finns på aktiekapital och krav på revison och revisor.

Vad är en bolagsordning?
Man kan säga att ett företags bolagsordning är de regler som ett företag skall förhålla sig till. När bolaget registreras på Bolagsverket skall bolagsordningen bifogas.

Följande skall ingå i bolagsordningen.

 • Företagsnamn och vilken verksamhet företaget bedriver
 • Styrelsens säte – Ort där bolagsstämman skall hållas.
 • Registrerat aktiekapital och antal aktier som finns i företaget
 • Vilket antal styrelseledamöter företaget skall ha
 • Om företaget skall ha revisor eller inte och i så fall hur många
 • På vilket sätt man skall kalla till bolagsstämma
 • Eventuellt vilka ärenden som skall avhandlas på bolagsstämman
 • Räkenskapsår – Om det är kalenderår eller brutet räkenskapsår

Aktiekapital

Vad är aktiekapital?
När man startar ett aktiebolag behövs från och med januari 2020 ett aktiekapital på 25 000 kr. Detta är en minskning från 50 000 kr som tidigare var nedre gränsen för aktiekapital. Aktiekapitalet, som kommer från aktieägarna, kan användas i verksamheten för till exempel inköp av tillgångar men skulle aktiekapitalet förbrukas blir aktieägarna personligt ansvariga för bland annat skulder i bolaget. Finns det skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ligger det på styrelsens ansvar att upprätta en kontrollbalansräkning.

Vad är en kontrollbalansräkning?
En kontrollbalansräkning är ett vanligt bokslut men där man varit något mer generös till företagets fördel i till exempel värderingar av tillgångar och skulder. Kontrollbalansräkning skall upprättas på uppdrag av styrelsen om man misstänker att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Detta är inte helt ovanligt i nystartade företag där man ofta drar på sig kostnader som är högre än intäkterna. Att man upprättar en kontrollbalansräkning behöver inte betyda att en konkurs ligger nära. Detta gör man som en försiktighetsåtgärd för att ta reda på exakt hur det står till i bolaget och för att styrelsen inte skall bli personligt betalningsansvariga vilket kan hända om man inte upprättar en kontrollbalansräkning.

Aktiekapital för publika bolag
För publika aktiebolag gäller 500 000 kr i aktiekapital. Ett publikt bolag är ett bolag som kan sälja sina aktier på den öppna marknaden.

Ansvariga i företagen

Vad är ansvariga i företagen?
I Bolagsfakta presenterar vi ansvariga personer i företagen med bland annat utökad information om tilltalsnamn, löner, ägande och kontaktuppgifter. De befattningar som vi lägger in i begreppet ansvariga är VD, vice VD, extern VD, styrelseledamot, styrelsesuppleant, ordförande (i styrelsen) och verklig huvudman. Utöver dessa förekommer prokurist och bolagsman i handelsbolag och i kommanditbolag benämns de ansvariga som kommanditdelägare och komplementär. I enskild firma benämns den som är ansvarig som innehavare.

Arbetsställe

Vad är ett arbetsställe?
Så länge ett företag är aktivt finns alltid ett arbetsställe nämligen där företaget bedriver sin verksamhet. Om företaget bedriver verksamhet på fler adresser kallas dessa för arbetsställen. I Sverige håller Statistiska centralbyrån (SCB) register över företag. Man skiljer där mellan företag och arbetsställen. Ett företag har ett organisationsnummer för att identifieras medan ett arbetsställe har ett CFAR-nummer som består av åtta siffror. I Bolagsfakta finner du både företag och dess arbetsställen.

Betalningsanmärkning och skuldsaldo

Vad är en betalningsanmärkning?
En betalningsanmärkning mäter förmågan och/eller viljan att betala en skuld på utsatt tid. Betalningsanmärkningar delas in i allmänna mål och enskilda mål. Allmänna mål gäller skulder som kommer från stat och myndigheter och enskilda mål gäller skulder som kommer från sk vanliga företag.

Vad är skillnaden mellan en betalningsanmärkning och ansökan om betalningsföreläggande?
När man pratar om företag och dess obestånd dyker ofta ansökan om betalningsföreläggande upp när man berör betalningsanmärkningar. En ansökan om betalningsföreläggande är ett brev som skickas från Kronofogden till den som är skyldig pengar och är steget innan att en betalningsanmärkning blir till. Ansökan om betalningsföreläggande registreras endast på juridiska personer, det vill säga företag och organisationer, och står kvar i kreditupplysningsföretagens register i två år. Om ett företag har flera ansökningar om betalningsföreläggande utan att ha betalningsanmärkningar kan detta bero på att det kan vara svårt att få betalt av företaget men att företaget betalar i sinom tid.

Betalningsanmärkningar och aktuellt skuldsaldo
Kreditupplysningsföretagen registrerar betalningsanmärkningarna och anmärkningarna står kvar i fem år på företag och i tre år på privatpersoner. Betalningsanmärkningen står kvar även om man betalt skulden efter att betalningsanmärkningen tillkommit. I Bolagsfaktas rapporter finns information om ett företag har betalningsanmärkningar eller inte. I Bolagsfaktas Plus-prenumeration finns nedan utförliga information om betalningsanmärkningar.

 • Ansökningar specificerade med datum, beskrivning och belopp
 • Betalningsanmärkningar, belopp och antal
 • Betalningsanmärkningar A-mål, E-mål och tredskodomar
 • Utmätningsinformation specificerad med datum, beskrivning och belopp

Vad är aktuellt skuldsaldo?
För att se om en skuld är betald trots att det finns en betalningsanmärkning, kan man undersöka om företaget har ett aktuellt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten. Även i skuldsaldosammanhang delas saldot upp i A-mål och E-mål, beroende på vad skulden avser. I Bolagsfaktas rapporter finns information om ett företag har betalningsanmärkningar eller inte. I Bolagsfaktas Plus-prenumeration finns nedan utförliga information om aktuellt skuldsaldo.

 • Aktuellt skuldsaldo, belopp och antal
 • Aktuellt skuldsaldo, antal och belopp gällande A-mål och E-mål

Bokslut

Vad är ett bokslut?
Ett bokslut i företagssammanhang är en redovisning över företagets ekonomi. Ett bokslut består av resultat och balansräkning och skall ge en bild av företagets inkomster och kostnader samt hur mycket tillgångar, eget kapital och skulder uppgick till den dag bokslutet upprättades. Det vanligaste är att ett aktiebolag upprättar ett bokslut vid bokslutsårets slut och lämnar in detta till Bolagsverket som en del i företagets årsredovisning.

Vilka företagsformer måste lämna in bokslut till Bolagsverket?
Alla aktiebolag måste lämna in årsredovisning där bokslutet är en del. I övrigt skall årsredovisningen bestå av förvaltningsberättelse och noter. Andra företagsformer som är ålagda att lämna in årsredovisning till Bolagsverket är ekonomiska föreningar och handelsbolag som uppfyller kriterierna att en av delägarna i handelsbolaget är en juridisk person och/eller att handelsbolaget räknas enligt Bolagsverket som ett större företag.

Delägare

Vad innebär det att vara delägare i ett bolag?
Det enkla svaret är att det beror på vilken bolagsform man talar om. Se nedan förteckning över olika bolagsformer.

Aktiebolag eller AB – Att vara delägare i ett aktiebolag innebär att man har aktier i aktiebolaget. Man har alltså köpt in sig i bolaget mot att man fått aktier i utbyte mot de pengar man investerat. Som aktieägare riskerar man det belopp man gått in med om företaget skulle gå i konkurs. Om företaget istället går bra kan man istället få utdelning på sina aktier. Bolagsstämman bestämmer om utdelning skall ske till aktieägarna och i så fall hur mycket som skall delas ut för varje aktie.

Handelsbolag eller HB – I ett handelsbolag ansvarar man som delägare personligen för avtal och skulder. Detta betyder att om företaget inte kan betala sina skulder kan fordringsägaren kräva in skulden från delägarna. Handelsbolaget kan ha två eller flera delägare och kan bestå av både fysiska- och juridiska personer. Delägarna i ett handelsbolag kallas för bolagsmän.

Kommanditbolag eller KB – Denna bolagsform är en form av handelsbolag och i ett KB skall det finnas en komplementär och en kommanditdelägare. I ett kommanditbolag har kommanditdelägaren endast ett begränsat ansvar medan komplementären har obegränsat ansvar.

Enskild firma – I den enskilda firman finns oftast bara en ägare. Företagaren kan ha flera enskilda firmor på sitt personnummer. Företagaren själv ansvarar personligen för avtal och andra förbindelser som man ingått i den enskilda firman. I taxeringssammanhang anges inkomsten som kommer från den enskilda firman som inkomst av näringsverksamhet.

Enskild Firma

Vad är enskild firma?
När man som privatperson funderar på att starta eget företag är det vanligt att man väljer formen enskild firma eller enskild näringsidkare som det egentligen heter. Den enskilda firman drivs av en person och om det går bra för företaget och omsättningen ökar är det vanligt att man övergår i en annan företagsform till exempel aktiebolag. Den enskilda firmans organisationsnummer är det samma som företagarens personnummer. Företagaren själv ansvarar personligen för avtal och andra förbindelser som man ingått i den enskilda firman. I taxeringssammanhang anges inkomsten som kommer från den enskilda firman som inkomst av näringsverksamhet.

Koncerntillhörighet

Vad är en koncern?
En koncern är en grupp av minst två företag som är juridiskt sammankopplade med varandra genom ett moderbolag. Företagen under moderbolaget kallas för dotterbolag och dotterbolagen är systerföretag med varandra i koncernen. I Bolagsfakta finner du bolag och dess koncerntillhörighet.

Vad är koncernredovisning?
En koncernredovisning (årsredovisning för koncern) skall beskriva koncernens och dess dotterbolags ekonomi. Koncernen är skyldig att upprätta en koncernredovisning om koncernen uppfyller fler än ett av följande kriterier.

 • Har en balansomslutning på över 40 miljoner kronor
 • Har mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning
 • Har fler än 50 anställda

Koncernredovisningen skall lämnas in till Bolagsverket och skall i stort sett innehålla samma information som i en vanlig årsredovisning.

Följande information skall ingå i en koncernredovisning:

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Fastställelseintyg
 • Kassaflödesanalys
 • Noter – som bland annat skall innehålla en lista över dotterbolag och andra intresseföretag.
 • Revisionsberättelse för hela koncernen

Nyckeltal

Vad är ett nyckeltal?
För att snabbt bilda sig en uppfattning om ett bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid.

Våra nyckeltal och dess uträkning

Kassalikviditet
Kassalikviditeten mäter betalningsförmågan på kort sikt. Man räknar ut nyckeltalet genom att ta omsättningstillgångarna minus varulagret delat med de kortfristiga skulderna.

Soliditet
Nyckeltalet soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som finansierats med det egna kapitalet. Soliditeten räknas ut genom att ta det justerade kapitalet i procent av de totala tillgångarna.

Vinstmarginal efter finansnetto
Visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen efter att man tagit hänsyn till finansiella intäkter och kostnader.

EBITDA
Förkortningen står för earnings before interest, taxes, depreciation & amortization och betyder ungefär resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar. Nyckeltalet mäter hur företaget går utan att ta hänsyn till skatter, räntor, avskrivningar och nedskrivningar. Nyckeltalet räknas ut genom att lägga till räntor, skatter, kostnader för avskrivningar till nettovinsten.

Personalkostnad per anställd
Nyckeltalet mäster företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda. Företagets personalkostnader består inte bara av löner, utan även av semesterlön, arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och löneskatt.

Omsättning per anställd
Nyckeltalet är ett mått på företagets effektivitet och ju högre värde desto bättre. För att få fram nyckeltalet dividerar man bolagets omsättning med antalet anställda. Nyckeltalet är dock ett trubbigt mått och används oftast inte vid enklare analyser då lönsamheten per anställd kan skilja mycket från bransch till bransch. Som alltid när man använder sig av nyckeltal är det främst trenden över tid för företaget som är intressant.

Omsättningsförändring
Nyckeltalet visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. Nyckeltalet räknas ut genom att ta omsättningen för räkenskapsperioden minus omsättningen för föregående räkenskapsperiod genom omsättningen för föregående års räkenskapsperiod och multiplicera med hundra.

Omsättning

Vad är omsättning?
Med omsättning i redovisningssammanhang menar man hur mycket ett företag säljer för. Omsättningen kan bestå av försäljning av tjänster och/eller varor. Om ett företags omsättning ökar över åren betyder detta att företaget har sålt mer av sina varor och tjänster. Att omsättningen ökar behöver inte betyda att företaget går bättre. Det kan vara så att företaget sänkt sina priser för att sälja mer och då kan också marginalen sänkas och på så sätt sjunker också lönsamheten.

Registreringsbevis

Vad är registreringsbevis?
I ett företags registreringsbevis framgår bland annat information namn på företaget och vem eller vilka som är firmatecknare för företaget. Ett registreringsbevis behövs ofta för att säkerställa vem som har rätt att representera företaget vid till exempel avtalsskrivning. I ett registreringsbevis ingår företagsnamn, organisationsnummer, ledamöter och suppleanter, firmateckning, föreskrift om antal ledamöter och suppleanter, förbehåll och villkor för bolagsordningen och aktiekapital.

Föreskrifter om antal ledamöter och suppleanter
Här framgår hur många ledamöter och suppleanter som aktiebolaget minst skall ha. Det vanliga i små bolag är att man är en ledamot och en suppleant.

Förbehåll/avvikelse/villkor i Bolagsordningen
Under denna rubrik framgår särskilda förbehåll som till exempel att företag valt att inte ha någon revisor i bolaget.

Revisor

Vad är en revisor?
En revisor har till uppgift att oberoende granska en organisations räkenskaper. Revisorn skall i sin revisionsberättelse ange om företaget har skött sina åtaganden gällande bokföring och att informationen går att lita på.

Måste alla företag granskas av en revisor?
2010 avskaffades den lagstadgade revisionsplikten i Sverige för mindre aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. För att kvalificera sig som mindre bolag krävs att man har en nettoomsättning under 3 miljoner kronor, max 1,5 miljon i balansomslutning och att företaget inte har fler än tre anställda. Då dessa företag kan välja att inte ha revisor behöver revisionsberättelse inte bifogas med årsredovisningen till Bolagsverket.

Soliditet

Vad är soliditet?
Nyckeltalet soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som kunnat finansieras med eget kapital. Soliditeten räknas ut genom att ta det justerade kapitalet i procent av de totala tillgångarna.

Stiftelse

Vad är en stiftelse?
En stiftelse är en företagsform som lämpar sig när dess avsikt är att stödja ett eller flera särskilda ändamål. Stiftelser har inga ägare men måste ha en styrelse och måste även ha ett namn som innefattar ordet stiftelse. En stiftelse är en juridisk person med allt vad det innebär.

Vilka olika slags stiftelser finns det?
I Sverige finns det fem olika sorters stiftelser nämligen, vanliga stiftelser, insamlingsstiftelser, kollektivavtalsstiftelser, pensionsstiftelser och personalstiftelser.

Kända stiftelser
Exempel på stiftelser är Nobelstiftelsen, Silviastiftelsen och A non smoking generation/Stiftelsen en rökfri generation.

Läs mer om stiftelser på Skatteverkets hemsida.

VD

Vad är VD?
VD eller verkställande direktör är den person som är ansvarig för den löpande förvaltningen i ett aktiebolag. Det är företagets styrelse som utser VD och skall ange vilka riktlinjer och instruktioner som VD har att förhålla sig till. VD har oftast inte någon anställningstrygghet och kan få lämna sin post med omedelbar verkan.

Vilka skyldigheter har VD?

Enligt aktiebolagslagen har VD följande plikter:

 • VD är skyldig att vara lojal mot företag och sätta företagets intresse i första hand.
 • VD skall hålla sig informerad inför beslut och rättshandlingar och skall fullgöra sitt uppdrag med omsorg.
 • VD skall vidta åtgärder för att förvaltning och bokföring sköts enligt lag.
 • VD har tystnadsplikt och får inte yppa känslig företagsinformation till utomstående.

Måste man tillsätta VD i alla aktiebolag?
Enligt aktiebolagslagen är det frivilligt för företag att utse VD. Detta regleras i bolagsordningen och det är styrelsen som utser VD.

Verklig huvudman

Vad är verklig huvudman?
I många fall är det mycket viktigt att veta vem som är verklig huvudman för ett företag eller en organisation. Denna information framgår i våra rapporter. Verklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över en organisation eller ett företag. För aktiebolag gäller att man måste äga mer än 25% av rösterna eller att man har rätt att avsätta fler än hälften av styrelseledamöterna.

KYC
I ett företags KYC arbete brukar informationen om verklig huvudman ligga högt i prioritering. KYC står för Know Your Customer och innebär att du skall veta vem du gör affär med.

Behöver man registrera verklig huvudman?
Ja enligt EU-direktiv måste man registrera verkliga huvudmän och detta gör man på Bolagsverket.

Var är syftet med att registrera verklig huvudman?
I Sverige har Bolagsverket registrerat verklig huvudman sedan september 2017. Syftet är att man skall veta vem man gör affär med och känna till vem som verkligen står bakom företaget. Detta i sin tur skall bekämpa penningtvätt och förhindra finansiering av terrorism.

Därför är det enkelt att kontrollera vem som är verklig huvudman
I Bolagsfaktas rapporter hittar du både vem som är verklig huvudman för ett företag och vilka företag som en speciell person är verklig huvudman i. Du får också reda på hur stol del av ett företag som en person ansvarar för. Du har alltså all information på ett och samma ställe.

Behöver föreningar registrera verklig huvudman?
Både föreningar och företag omfattas av regeln att registrera verklig huvudman. Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och bostadsrättsföreningar omfattas alla av regeln om att rapportera in verklig huvudman till Bolagsverket.

De företagsformer som inte omfattas av regeln är bland andra enskilda bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon och börsbolag.

Du kan läsa mer om verklig huvudman på Bolagsverkets hemsida.

Årsredovisning

Vad är en årsredovisning?
Aktiebolag och vissa handelsbolag är ålagda att lämna in en redovisning över företagets siffor minst en gång om året, en årsredovisning. Årsredovisningen skall innehålla resultat- och balansräkning, förvaltningsberättelse och noter. Årsredovisningen skall också innehålla underskrifter och namnförtydligande av styrelseledamöterna i bolaget.

Vart och när skall man lämna in årsredovisning?
Man har sju månader på sig att färdigställa och lämna in årsredovisningen till Bolagsverket. Gör man inte detta i tid åläggs man med en förseningsavgift.

Vad är resultat- och balansräkning?
Lite förenklat kan man säga att i resultaträkningen redovisas inkomster och utgifter och företagets resultat. Balansräkningen innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret.

Vad är en förvaltningsberättelse?
En förvaltningsberättelse skall innehålla inom vilket område som företag är aktiv inom, vart företaget har sitt säte, företagets förväntade framtida utveckling och förändringar i det egna kapitalet. Förvaltningsberättelsen skall också innehålla viktiga händelser under året och annan information som inte redovisats i resultat och balansräkningen eller i noterna. Styrelsen för företaget skall också redovisa förslag på hur vinsten eller förlusten skall hanteras.

Vad är noter?
Med noter i redovisningssammanhang menas information som behöver läggas till i redovisningen för att sifforna skall bli mer utförliga. Noterna kallas ibland för tilläggsupplysningar. I noterna skall man visa vilka principer man använder för värdering och antal anställda.