Just nu har vi problem att skicka e-post. Vid frågor kontakta vår kundservice

Bolagsfakta

Årsredovisning

Vad är en årsredovisning?

Aktiebolag och vissa handelsbolag är ålagda att lämna in en redovisning över företagets siffor minst en gång om året, en årsredovisning. Årsredovisningen skall innehålla resultat- och balansräkning, förvaltningsberättelse och noter. Årsredovisningen skall också innehålla underskrifter och namnförtydligande av styrelseledamöterna i bolaget.

Vart och när skall man lämna in årsredovisning?

Man har sju månader på sig att färdigställa och lämna in årsredovisningen till Bolagsverket. Gör man inte detta i tid åläggs man med en förseningsavgift.

Vad är resultat- och balansräkning?

Lite förenklat kan man säga att i resultaträkningen redovisas inkomster och utgifter och företagets resultat. Balansräkningen innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret.

Vad är en förvaltningsberättelse?

En förvaltningsberättelse skall innehålla inom vilket område som företag är aktiv inom, vart företaget har sitt säte, företagets förväntade framtida utveckling och förändringar i det egna kapitalet. Förvaltningsberättelsen skall också innehålla viktiga händelser under året och annan information som inte redovisats i resultat och balansräkningen eller i noterna. Styrelsen för företaget skall också redovisa förslag på hur vinsten eller förlusten skall hanteras.

Vad är noter?

Med noter i redovisningssammanhang menas information som behöver läggas till i redovisningen för att sifforna skall bli mer utförliga. Noterna kallas ibland för tilläggsupplysningar. I noterna skall man visa vilka principer man använder för värdering och antal anställda.

Du kanske även är intresserad av: