Bolagsfakta

Aktiebolagslagen

Vad är aktiebolagslagen?

Ett aktiebolags verksamhet regleras i aktiebolagslagen (förkortas ofta ABL) och är till för att skydda bolaget, aktieägarna, kunder, leverantörer och andra intressenter. Aktiebolagslagen reglerar bland annat vad som skall finnas med i bolagsordningen, vilka regler som skall gälla för sammansättningen av ledningen för bolaget, vilka krav som finns på aktiekapital och krav på revison och revisor.

Vad är en bolagsordning?

Man kan säga att ett företags bolagsordning är de regler som ett företag skall förhålla sig till. När bolaget registreras på Bolagsverket skall bolagsordningen bifogas.

Följande skall ingå i bolagsordningen.

  • Företagsnamn och vilken verksamhet företaget bedriver
  • Styrelsens säte – Ort där bolagsstämman skall hållas.
  • Registrerat aktiekapital och antal aktier som finns i företaget
  • Vilket antal styrelseledamöter företaget skall ha
  • Om företaget skall ha revisor eller inte och i så fall hur många
  • På vilket sätt man skall kalla till bolagsstämma
  • Eventuellt vilka ärenden som skall avhandlas på bolagsstämman
  • Räkenskapsår – Om det är kalenderår eller brutet räkenskapsår