Bolagsfakta

VD

Vad är VD?

VD eller verkställande direktör är den person som är ansvarig för den löpande förvaltningen i ett aktiebolag. Det är företagets styrelse som utser VD och skall ange vilka riktlinjer och instruktioner som VD har att förhålla sig till. VD har oftast inte någon anställningstrygghet och kan få lämna sin post med omedelbar verkan.

Vilka skyldigheter har VD?

Enligt aktiebolagslagen har VD följande plikter:

  • VD är skyldig att vara lojal mot företag och sätta företagets intresse i första hand.
  • VD skall hålla sig informerad inför beslut och rättshandlingar och skall fullgöra sitt uppdrag med omsorg.
  • VD skall vidta åtgärder för att förvaltning och bokföring sköts enligt lag.
  • VD har tystnadsplikt och får inte yppa känslig företagsinformation till utomstående.

Måste man tillsätta VD i alla aktiebolag?

Ja, för publika bolag gäller att VD måste utses medan det för privata bolag är frivilligt. Detta enligt aktiebolagslagen. Huruvida en VD skall tillsättas regleras i bolagsordningen för respektive bolag och det är styrelsen som utser VD.

Vad är extern VD?

I mindre bolag är ofta ledningen den samma som styrelsen och VD kan vara både styrelseledamot och VD. Om VD inte är med i styrelsen kallas detta ibland för extern VD.