Bolagsfakta

Lagar & juridik

På Bolagsfakta följder vi gällande lagstiftning inom samtliga verksamhetsområden.
Vi har gjort en sammanfattning som ger en översiktsbild över de lagar och regler som är specifika för vår verksamhet och kortfattat beskrivit dem.

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)

Det som publiceras i radio, TV och tryckta tidningar skyddas av grundlagar om yttrandefrihet. På samma sätt skyddas det som publiceras på internet av grundlagsskyddet och av reglerna i Yttrandefrihetsgrundlagen. Detta betyder att myndigheter inte får förhandsgranska eller genom censur försvåra publicering. Dataskyddslagen (DSL) och Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller inte om tillämpningen av DSL respektive GDPR strider mot yttrandefrihetsgrundlagen. Särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott som begås genom publiceringen. Det är endast en person, utgivaren, som ansvarar för det som publiceras. Meddelare har rätt att vara anonyma och myndigheter får inte efterforska meddelarens namn. Personer som är verksamma på redaktionen får inte avslöja meddelarens identitet. Databasen Bolagsfakta.se omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Utgivningsbevis är utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv (MPRT), och ansvarig utgivare är Anders Johansson sedan 2020-03-08.

Tryckfrihetsförordningen (TF)

Tryckfrihetsförordningen (TF), som är en av Sveriges grundlagar, styr bestämmelserna om periodisk skrift. Under förutsättning att alla bestämmelserna i förordningen följs har alla svenska medborgare enligt TF rätt att fritt ge ut tidningar, böcker och skrifter. Exempel på periodisk skrift är tidningar, tidskrifter och andra tryckta skrifter och skriften skall ges ut minst fyra gånger per år enligt en utgivningsplan och ha en bestämd titel. Det första du behöver om du vill ge ut en periodisk skrift enligt TF, är ett utgivningsbevis och detta måste gälla innan din skrift kommer ut. Grundlagen gäller främst skrifter som producerats genom tryckpress men även andra skrifter, som duplicerats genom fotokopiering eller liknande teknisk process och som har utgivningsbevis, är skyddade av lagen. Detsamma gäller om en skrift, som mångfaldigats genom fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande, har en beteckning som visar att den är mångfaldigad, vem som har mångfaldigat den samt ort och år för mångfaldigandet. Även bilder kan räknas som skrifter.

Kreditupplysningslagen (KuL)

Kreditupplysningsföretagens huvudsakliga uppgift är att samla in uppgifter om den enskilde personens ekonomiska och personliga förhållanden samt förhållanden som gäller företags ekonomiska status. Kreditupplysningsföretagen får endast registrera personer som är äldre än 15 år. Det största syftet med kreditupplysningslagen är att skydda de registrerades personliga integritet, men lagen skall även bidra till en effektiv kreditupplysning. Regeln om legitimt behov måste tillämpas, det vill säga, den som tar en kreditupplysning på en annan privatperson måste ha en affärsmässig relation med den omfrågade personen. Den omfrågade personen skall alltid bli notifierad med en så kallad upplysningskopia för att kunna kontrollera att informationen är korrekt. De kreditupplysningar som Bolagsfakta säljer och visar på domänen www.bolagsfakta.se följer KuL. Bolagsfakta är återförsäljare för Kreditupplysning Safenode Sverige AB med organisationsnummer 556752-7949.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter den engelska benämningen General Data Protection Regulation, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen, som ersatte personuppgiftslagen (PuL), började gälla den 25 maj 2018 och är en EU-förordning vilket innebär att den är likalydande inom hela EU. Övriga EU-länder har alltså samma skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen. GDPR är i Sverige kompletterad av Dataskyddslagen (DSL) som reglerar vissa undantag och anpassningar till svensk rätt. Exempel på detta är att även myndigheter kan få administrativa sanktionsavgifter om de bryter mot reglerna i förordningen. Vid sidan om den kompletterande dataskyddslagen finns även ett antal registerförfattningar som reglerar hur personuppgifter får hanteras i vissa offentliga verksamheter.

Undantag och andra lagar

Om det finns särregler i annan lagstiftning tar dessa över bestämmelserna i GDPR, exempelvis lagar om hur personuppgifter ska behandlas inom polisen, socialtjänsten, skatteförvaltningen och hälso- och sjukvården. GDPR gäller inte heller för rent privat behandling av personuppgifter och det finns också undantag med hänsyn till offentlighetsprincipen samt tryck- och yttrandefriheten. Webbplatsen www.bolagsfakta.se faller under Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), och Lönevisning som är ett utdrag av Ratlibris kataloger faller under Tryckfrihetsförordningen (TF). Då dessa (YGL/TF) står över GDPR så är GDPR ej tillämpbar i händelse av att tillämpningen av GDPR strider mot reglerna i TF eller YGL.