Bolagsfakta

Nyckeltal

Vad är ett nyckeltal?

För att snabbt bilda sig en uppfattning om ett bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid.

Våra nyckeltal och dess uträkning

Kassalikviditet

Kassalikviditeten mäter betalningsförmågan på kort sikt. Man räknar ut nyckeltalet genom att ta omsättningstillgångarna minus varulagret delat med de kortfristiga skulderna.

Soliditet

Nyckeltalet soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som finansierats med det egna kapitalet. Soliditeten räknas ut genom att ta det justerade kapitalet i procent av de totala tillgångarna.

Vinstmarginal efter finansnetto

Visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen efter att man tagit hänsyn till finansiella intäkter och kostnader.

EBITDA

Förkortningen står för earnings before interest, taxes, depreciation & amortization och betyder ungefär resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar. Nyckeltalet mäter hur företaget går utan att ta hänsyn till skatter, räntor, avskrivningar och nedskrivningar. Nyckeltalet räknas ut genom att lägga till räntor, skatter, kostnader för avskrivningar till nettovinsten.

Personalkostnad per anställd

Nyckeltalet mäster företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda. Företagets personalkostnader består inte bara av löner, utan även av semesterlön, arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och löneskatt.

Omsättning per anställd

Nyckeltalet är ett mått på företagets effektivitet och ju högre värde desto bättre. För att få fram nyckeltalet dividerar man bolagets omsättning med antalet anställda. Nyckeltalet är dock ett trubbigt mått och används oftast inte vid enklare analyser då lönsamheten per anställd kan skilja mycket från bransch till bransch. Som alltid när man använder sig av nyckeltal är det främst trenden över tid för företaget som är intressant.

Omsättningsförändring

Nyckeltalet visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. Nyckeltalet räknas ut genom att ta omsättningen för räkenskapsperioden minus omsättningen för föregående räkenskapsperiod genom omsättningen för föregående års räkenskapsperiod och multiplicera med hundra.

Du kanske även är intresserad av: