Bolagsfakta

Revisor

Vad är en revisor?

En revisor har till uppgift att oberoende granska en organisations räkenskaper. Revisorn skall i sin revisionsberättelse ange om företaget har skött sina åtaganden gällande bokföring och att informationen går att lita på.

Måste alla företag granskas av en revisor?

Svaret är nej, om företaget uppfyller nedan kriterier. 2010 avskaffades den lagstadgade revisionsplikten i Sverige för mindre aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. För att kvalificera sig som mindre bolag krävs att man har en nettoomsättning under 3 miljoner kronor, max 1,5 miljon i balansomslutning och att företaget inte har fler än tre anställda. Då dessa företag kan välja att inte ha revisor behöver revisionsberättelse inte bifogas med årsredovisningen till Bolagsverket.

Vilka krav ställs på en revisor?

Vem som helst kan kalla sig revisor men för att bli auktoriserad revisor måste man ha avlagt prov på Revisorsinspektionen. För att klara provet skall man ha minst kandidatexamen från universitet eller högskola och ha teoretisk och praktisk utbildning inom ämnet. En auktoriserad revisor granskas med jämna mellanrum av Revisorsnämnden.