Bolagsfakta

Likvidation

Vad är likvidation?

Med likvidation i företagssammanhang menas att ett företag upphör att existera och att tillgångarna i bolaget omsätts till pengar för att betala företagets skulder. En likvidation kan ske på två sätt nämligen att företaget själv går i likvidation, så kallad frivillig likvidation eller att företaget sätts i likvidation av en myndighet, oftast Bolagsverket.

Varför sätts företag i frivillig likvidation?

När det gäller frivillig likvidation är det företaget, bolagsstämman, som bestämmer sig för att avsluta företaget och går därmed i likvidation. Man likviderar då bolaget för att man av någon anledning inte vill fortsätta att driva bolaget.

Varför tvångslikvideras företag?

När det gäller tvångslikvidation är det Bolagsverket eller allmän domstol som försätter företaget i likvidation. Enligt aktiebolagslagen har ett aktiebolag flera regler att förhålla sig till och följer man inte dessa kan det till slut leda till att företaget likvideras. Att företaget till exempel förbrukat sitt egna kapital eller att företaget saknar behörig styrelse är några anledningar till att företaget kan sättas i likvidation. Andra anledningar kan vara att man saknat revisor under en tid, trots att det framgått i bolagsordningen att det skall finnas en revisor i företaget eller att man inte lämnat in årsredovisning i tid.

Vad gör en likvidator?

Under en likvidation mister företagsledningen beslutanderätten i företaget och ersätts av en likvidator. Företaget, bolagsstämman, kan lämna förslag på likvidator till Bolagsverket som sedan utser likvidator och denne skall sedan meddela myndigheten när likvidationen är genomförd. Det finns generella regler för att bli godkänd som likvidator så som att man skall vara över 18 år och inte ha näringsförbud. Företagets revisor kan inte ta på sig att vara likvidator för det företag som man varit revisor för.