Bolagsfakta

Koncerntillhörighet

Vad är en koncern?

En koncern är en grupp av minst två företag som är juridiskt sammankopplade med varandra genom ett moderbolag. Företagen under moderbolaget kallas för dotterbolag och dotterbolagen är systerföretag med varandra i koncernen. I Bolagsfakta finner du bolag och dess koncerntillhörighet.

Vad är koncernredovisning?

En koncernredovisning (årsredovisning för koncern) skall beskriva koncernens och dess dotterbolags ekonomi. Koncernen är skyldig att upprätta en koncernredovisning om koncernen uppfyller fler än ett av följande kriterier.

  • Har en balansomslutning på över 40 miljoner kronor
  • Har mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning
  • Har fler än 50 anställda

Koncernredovisningen skall lämnas in till Bolagsverket och skall i stort sett innehålla samma information som i en vanlig årsredovisning.

Följande information skall ingå i en koncernredovisning:

  • Förvaltningsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Fastställelseintyg
  • Kassaflödesanalys
  • Noter – som bland annat skall innehålla en lista över dotterbolag och andra intresseföretag.
  • Revisionsberättelse för hela koncernen