Bolagsfakta

Villkor

Användarvillkor

Villkor för nyttjande av Bolagsfakta.se och tjänster från Bolagsfakta i Sverige AB, i fortsättningen kallat Bolagsfakta.

Version: 1.1
Datum: 2020-09-23 (gäller från och med)

1.
Dessa villkor anges för användandet av de tjänster/produkter som finns tillgängliga under domännamnet och underdomänerna på www.Bolagsfakta.se, i fortsättningen kallad "webbplatsen". Webbplatsen betyder alla webbplatsens delar och innehåll som är tillgängliga - bland många webbadresser - under URL:en www.Bolagsfakta.se, eller där tjänster från Bolagsfakta tillhandahålls via samarbetspartners. Om Kunden inte accepterar att bli bunden av dessa villkor har Kunden inte rätt att använda eller få tillgång till Bolagsfaktas tjänster. Det åligger Kunden att löpande gå in och läsa dessa villkor för att se om eventuella ändringar skett.

2.
Genom att Kunden godkänner att hen tagit del av och accepterar aktuella användarvillkor, berättigas Kunden att hos Bolagsfakta beställa tjänster. Endast personer som är folkbokförda i Sverige samt företag som är registrerade hos Bolagsverket kan köpa våra tjänster. Bolagsfakta är återförsäljare av Ratsitkatalogen till Ratlibris (556814-2565). Ratsitkatalogen är en tryckt periodisk skrift som lyder under Tryckfrihetsförordningen (TF). Bolagsfakta ansvarar inte för innehållet i Ratsitkatalogen vilket även framgår på webbplatsen. Övrig publicering på Bolagsfakta sker med stöd av Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Bolagsfakta Plus är ett offentliggörande av kreditupplysning på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen och omfattas av Kreditupplysningslagen (KuL). Dataskyddsförordningen (GDPR) är tillämplig för vårt kundregister. Bolagsfakta följer tillämpliga lagar, branschöverenskommelser och förordningar. Det åligger Kunden att hålla sig informerad om ovan nämnda lagar och föreskrifter, samt andra lagar och föreskrifter som kan ha betydelse för användandet av våra tjänster. Under Lagar & Juridik kan du läsa mer om de lagar som beskrivs i detta stycke.

3.
Det material som Kunden får ta del av är sammanställt från källor vilka Bolagsfakta vid tidpunkten för sammanställandet bedömt som tillförlitliga. Bolagsfakta kan dock inte garantera uppgifternas tillförlitlighet eller fullständighet. Bolagsfakta påtar sig på grund här av ej något ansvar för uppkommen skada, av vad slag det vara må, eller för det ekonomiska resultatet av en tjänst/produkt. Bolagsfakta friskriver sig i övrigt från allt ansvar för så väl indirekt som direkt skada på grund av tekniskt avbrott som påverkar tillgängligheten av våra tjänster. Bolagsfakta skall sträva efter att tillhandahålla tjänster med minimala störningar. Emellertid kan Bolagsfakta ej garantera att tjänsterna alltid kommer att fungera utan störningar, fördröjningar eller andra problem.

4.
Kunden är ansvarig för att lösenord och användaridentiteter inte överlåts, upplåts, eller på annat sätt sprids till annan. Obehörigt användande och missbruk härav kan leda till att Kundens tillgång till tjänsten stängs ner. Föreligger risk för spridning eller att kod eller lösenord har kommit i orätta händer eller förlorats är Kunden skyldig att omgående byta ut sitt lösenord själv, och detta görs under Min sida vilken blir tillgänglig efter att inloggning har gjorts. Kunden kan själv välja att avregistrera sig och avsluta sitt medlemskap hos Bolagsfakta. Avregistrering görs av Kunden på Webbplatsen.

5.
Endast ett begränsat antal personer hos Bolagsfakta, med särskild behörighet, har tillgång till informationen som finns på användarkonton. Uppgifterna är nödvändiga för att Kunden ska kunna använda tjänsterna på Webbplatsen och dess funktioner på återkommande basis. Kunden är själv ansvarig för att rätt uppgifter lämnas. Kund har möjlighet att själv ta del av, granska och ändra lämnade personuppgifter. Detta sker efter inloggning på Webbplatsen. Bolagsfakta sparar samtliga av Kunden uppgivna personuppgifter. Under Min Sida kan kunden via en funktion ladda ner de användaruppgifter och kontohistorik som Bolagsfakta sparar om kunden. Bolagsfakta kan komma att lämna ut person- och användaruppgifter för att fullgöra lagstadgad skyldighet, myndighetsbeslut eller beslut av domstol.

6.
För de tjänster som är belagda med avgift betalar Kunden de avgifter och priser som anges på webbplatsen i samband med sitt köp av respektive tjänst. Bolagsfakta förbehåller sig rätten att löpande ändra sina priser och Kunden accepterar att de nya priserna blir giltiga omgående när de nya priserna presenteras i den officiella prislistan samt i betalstegen på Webbplatsen, något ytterligare meddelande om att prisförändring har införts eller skall införas åligger ej Bolagsfakta att meddela kunden. Bolagsfakta har även rätt att tillfälligt ändra priser och avgifter i samband med kampanjer utan att lämna särskilt meddelande om detta annat än i den information som är kopplad till kampanjen. Vid prisändringar skall det ske på marknadsmässiga villkor.

7.
Det åligger Kunden att acceptera de villkor som vid var tillfälle gäller från de partners som Bolagsfakta använder för sina betalningslösningar (för närvarande Klarna). Om Kunden anser att Bolagsfakta har debiterat på ett felaktigt sätt måste Kunden kontakta Bolagsfaktas kundtjänst inom 90 dagar efter debiteringen. Bolagsfakta förbehåller sig rätten att inte göra någon återbetalning eller justering för debiteringar som skedde för mer än 90 dagar sedan. Vid fakturabetalning utanför Klarna utgår en fakturaavgift om 49 SEK per faktura och betalningstiden är 14 dagar om inget annat meddelas vid fakturatillfället. Vid försenad betalning uttages dröjsmålsränta på fakturabeloppet med referensränta + 8 %. Vid betalningspåminnelse uttages den lagstadgade påminnelseavgift som vid tillfället gäller (för närvarande 60 SEK).

8.
Bolagsfakta äger rätt att under innevarande avtalsperiod med omedelbar verkan ändra villkoren i detta avtal i den mån anpassning av villkoren är nödvändiga på grund av ändringar i lag, myndighetsbeslut, branschöverenskommelser eller dylikt. Bolagsfakta har även i övriga delar rätt att ändra villkoren under pågående avtalstid och detta meddelas genom att ny version av villkorstext införs på webbplatsen. Existerande medlemmar kommer att vara bundna av de nya villkoren efter utgången av trettio (30) dagar efter införandet alternativt direkt i samband med att inloggning eller användning av Bolagsfaktas tjänster sker, undantag från detta är prisändringar som alltid gäller från den tidpunkt de införs på Webbplatsen.

9.
Kunden har ingen rätt att använda Bolagsfakta i Sverige AB:s tjänster eller produkter i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning, genomförande av undersökningar eller reklam för någon produkt/tjänst/varumärke. Användarkonton får inte användas för dator-dator-kopplingar eller automatiserad bearbetning eller extraktion av informationen i Tjänsten. Produkter/tjänster får ej heller kopieras eller på annat sätt mångfaldigas eller publiceras i fysisk eller digital form utan Bolagsfakta i Sverige AB:s skriftliga samtycke.Vid förseelser enligt denna paragraf kan vi yrka på skadestånd.

10.
Genom att ingå detta avtal samtycker Kunden till att Bolagsfakta äger rätt att skicka/tillhandahålla/erbjuda information, undersökningar och kommersiella budskap till användarna via exempelvis e-post, SMS, MMS, Fax, telefoni (inkl. mobil) och andra elektroniska kommunikationssätt enligt gällande lagstiftning. Kunden har rätt att tacka nej till marknadsföring från externa parter eller från Bolagsfakta genom att avbeställa detta på Webbplatsen under Min Sida. Bolagsfakta har aldrig för avsikt att genomföra marknadsföringsåtgärder till personer under 16 år. Bolagsfakta har rätt att överlåta detta användaravtal mellan oss och Kunden inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer vi att meddela vem som har tagit över användaravtalet, rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på Webbplatsen. Om Bolagsfakta överlåter användaravtalet till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida. Med tredje man innefattas även bolag som ingår i samma koncern som Bolagsfakta. Kunden kan inte överlåta användaravtalet eller därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter till tredje man.

11.
I händelse av att Bolagsfakta påverkas av en force majeure-händelse skall Bolagsfakta snarast meddela dig angående den uppskattade omfattningen och längden av Bolagsfaktas oförmåga att uppfylla, eller försening i uppfyllelse, av sina skyldigheter så gott det går. Bolagsfakta tar inget ansvar för följderna av en force majeure-händelse. En force majeure-händelse innebär en händelse utanför Bolagsfaktas kontroll inklusive men ej begränsat till laga hinder, uppror eller civil oordning, krig eller militärt ingrepp, nationell eller lokal nödsituation, allvarligt och utdraget strömavbrott eller allvarligt avbrott i Internettjänst, översvämningar, landsänkning eller ytterst svåra vädertillstånd. Bolagsfakta svarar ej heller för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, strejk, blockad, lockout och bojkott eller annan liknande händelse Kunden godkänner och förstår att Bolagsfaktas tjänster inte fungerar och att Bolagsfakta inte bryter mot några av sina skyldigheter gentemot Kunden under dessa villkor.

12.
Baserat på hur användaren använder tjänsten så anpassar Bolagsfakta innehållet, detta för att upplevelsen skall bli så bra och relevant som möjligt för användaren. Anpassningen sker på kontonivå dvs när man är inloggad och är ej beroende på hur Cookie inställningar är satta.

13.
Om Kunden ej iakttar villkoren i detta avtal, kommer på obestånd eller försätts i konkurs, äger Bolagsfakta rätt att med omedelbar verkan uppsäga avtalet, utan rätt för Kunden att återfå någon del av tillgodohavanden eller eventuell avgift som betalats för avtalsperioden.

14.
Tolkning och tillämpning av detta avtal skall ske enligt svensk rätt. Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av dessa villkor samt därur härflytande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol, med svenska som språk och med Göteborgs tingsrätt som första instans.