VIKING SUPPLY SHIPS: GARANT FICK TA EN LITEN DEL AV EMISSIONEN

STOCKHOLM (Direkt) Viking Supply Ships företrädesemission tecknades till 93,5 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknades motsvarande cirka 2,0 procent av de erbjudna aktierna med subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt. Resterande aktier kommer att tilldelas bolagets majoritetsägare Kistefos i egenskap av emissionsgarant.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom företrädesemissionen tillförs Viking Supply Ships cirka 123 miljoner kronor före emissionskostnader.

Vidare har teckning av aktier i de tidigare offentliggjorda riktade nyemissionerna mot betalning genom kvittning till Kistefos slutförts. Emissionerna fulltecknades och aktier har tilldelats i enlighet med teckningen.

Efter emissionerna innehar Kistefos 78,6 procent av aktierna och 74,9 procent av rösterna.

Den extra bolagsstämman i bolaget beslutade den 6 november 2017 om sammanläggning (så kallad omvänd split) av bolagets aktier i förhållandet 1:100. Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen blir den 26 januari 2018.

När det gäller statusen kring diskussioner med långivarna hänvisar bolaget till tidigare kommunikation angående den pågående finansiella omstruktureringen av Viking Supply Ships A/S.

"Som kommunicerats i tilläggsprospektet offentliggjort den 2 januari, har tre av fyra långivares kreditkommittéer lämnat ett slutligt godkännande. Den fjärde långivarens kreditkommitté förväntas kunna lämna sitt godkännande i början av januari. Dialogen kring detta är fortfarande pågående. Under förutsättning att slutliga avtal kan ingås med samtliga långivare som beskrivs ovan, kommer Viking Supply Ships AB att återinvestera nettoemissionslikviden i Viking Supply Ships A/S", uppges det.