TRANSTEMA: SER VISS LJUSNING PÅ SVENSK FIBERMARKNAD

STOCKHOLM (Direkt) Köpet av TNS förra året drog upp First North-bolaget Transtemas försäljningssiffror i fjärde kvartalet 2018. Transtema, verksamt inom kommunikationsinfrastrukturtjänster, nådde en nettoomsättning på 538 Mkr (350) i kvartalet. Det motsvarar en ökning på 54 procent jämfört med fjärde kvartalet 2017, till stor del drivet av köpet av TNS som konsolideras från 1 september.

Övriga rörelseintäkter för det fjärde kvartalet uppgick till 10,5 miljoner kronor (4,9) och förklaras av att resultatförda tilläggsköpeskillingar utifrån uppdaterade antaganden om att de inte till fullo kommer att bli reglerade, skriver Transtema. Övriga rörelseintäkter bidrog positivt till ebitda-resultatet för det fjärde kvartalet och kompenserade delvis för det svaga resultatet från de större nätbyggarbolagen.

"Under de gångna kvartalen har vi tvingats uppdatera våra antaganden och bedömning av resultat i pågående projekt, vilket lett till nedskrivningar. Detta har naturligtvis varit en besvikelse, men vår bedömning är att detta nu är rensat och vi ser inte något ytterligare nedskrivningsbehov", skriver vd Magnus Johansson i rapporten.

Rörelseresultatet blev -19,2 miljoner kronor (-8,8) och före avskrivningar var rörelseresultatet ebitda 5,2 miljoner kronor (-3,4), motsvarande en ebitda-marginal på 1,0 procent (-1,0).

Även om resultatet var svagt under fjärde kvartalet, ser Transtema en viss ljusning inom fibermarknaden i Sverige, enligt vd.

"Vi märker en god efterfrågan av våra tjänster och produkter, inom såväl byggnation som service och underhåll. Vi ser en ökad aktivitet på fibermarknaden i Sverige, om än från låga nivåer", kommenterar han.

Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -16,5 miljoner (1,6) och resultat per aktie före utspädning -0:60 kronor per aktie (0:08).