Skanska: halvvägs i jätteprojekt, lättare förutse framtid - vd

STOCKHOLM (Direkt) De två stora projekt som byggkoncernen Skanska tagit nedskrivningar i har kommit halvvägs varpå det är "lättare att förutse resterande kostnader" i dessa projekt.

Det säger vd:n Anders Danielsson till Nyhetsbyrån Direkt.

"Vi har tagit kostnader som vi bedömer är tillräckliga", säger han med tillägg att inköp och projektering genomförts.

Skanska har utifrån den produktivitetsnivå som bolaget haft hittills i projekten gjort bedömningar för resterande del av projekten avseende kostnads- och tidsåtgång.

"Sen är det så att vi inte anser att vi ansvarar för all försening. Det rör sig bland annat om designförändringar som vi har ställt fordringar för", säger han med tillägg att Skanska hittills tagit kostnader utan att redovisa några av bolagets anspråk som intäkter.

De problemfyllda projekten som medfört nedskrivningarna är dels flygplatsbygget La Guardia samt Florida-vägbygget I-4 Ultimate. Dessa har byggordervärden om 6 respektive 23 miljarder kronor och har beräknats färdigställas 2021-2022.

Skanska har vid en rad tillfällen de senaste åren tvingats till nedskrivningar inom sin amerikanska anläggningsverksamhet (US Civil). Det har flera gånger påpekats att det rör sig om designförändringar initierade av kunden där bolaget bokför den estimerade kostnaden för färdigställandet, men inga intäkter för de ytterligare arbetena innan ett avtal är nåtts med kunden. I det första kvartalet i år medförde lösta tvister avseende designförändringar drivet av kund en positiv resultatpåverkan om cirka 200 miljoner kronor.

Rörande förhandlingarna i de två nya problemfyllda projekten påpekar Anders Danielsson att det inte är ofta som Skanska har tvister i projekt av "denna storlek".

Det tredje kvartalets rörelseresultat var 0,5 miljarder kronor (1,5), negativt påverkat av projektnedskrivningarna om cirka 0,9 miljarder kronor samt nedskrivningar av goodwill på cirka 0,4 miljarder kronor, även det hänfört USA.

"Vi hade en underliggande stark utveckling i kvartalet, vilket överskuggas av de två USA-projekten samt goodwill-nedskrivningen. Resterande delar av USA levererar enligt plan samt att strategiåtgärder inom Europa börjat verka", säger han och syftar bland annat på att Skanska haft utmaningar i Polen men att det förbättrats och att Europa levererar enligt plan.

Skanska redovisar ett resultat per aktie om 5:07 kronor för årets första nio månader (10:58). Under helåret 2017 var vinsten per aktie 12:01 kronor och Skanska delade för fjolåret ut 8:25 kronor per aktie.

Skanska har meddelat att det fjärde kvartalet kommer att inbegripa en försäljning inom den kommersiella fastighetsutvecklingsdelen. En kontorsförsäljning i Boston som var bolagets största hittills (motsvarande cirka 4 miljarder kronor) med en utvecklingsvinst på runt 1,2 miljarder kronor.

Hittills under årets nio första månader har Skanska-koncernens nettovinst varit 2,1 miljarder kronor (4,3).

Anders Danielsson konstaterar att fastighetsförsäljningen hjälper "hela bolaget", men på fråga om vad det kan tänkas innebära för utdelningen som sedan legat fast eller höjts sedan den för 2002.

Skanskas utdelningspolicy är att dela ut 40-70 procent av nettoresultatet till aktieägarna, förutsatt att bolagets finansiella situation i sin helhet är stabil och tillfredställande. Bolaget hade operativa finansiella tillgångar netto om +7,3 miljarder kronor vid kvartalsskiftet.