SAS: 70-ÅRSKAMPANJ I FJOL PÅVERKADE JÄMFÖRELSER I TRAFIKRAPPORT

STOCKHOLM (Direkt) SAS trafikrapport för november 2017 jämfört med november 2016 påverkades av SAS 70-årskampanj 2016 som ledde till rekordhöga trafikvolymer och kabinfaktorer samtidigt som yielden sjönk markant.

För reguljärtrafiken sjönk RPK, intäkt per flugen passagerarkilometer, med drygt 6 procent och antalet passagerare föll med nära 5 procent. Däremot steg då yielden med 9 procent. Yield är passagerarintäkterna delat med RPK.

"SAS anpassar i ökande grad nätverket och produktionen efter säsongsförändringarna i efterfrågan bland de som reser ofta. Till följd av den säsongsmässigt lägre efterfrågan minskade därför SAS produktionen i november jämfört med oktober med 14 procent. I jämförelse med november föregående år var produktionen oförändrad", heter det i pressmeddelande.