RNB: FÖRESLÅR NY KONCERNSTRUKTUR

STOCKHOLM (Direkt) RNB:s styrelse föreslår en ändring av koncernstrukturen. Enligt detta förslag ska verksamheterna övergå till att bli självständiga, rörelsedrivande dotterbolag. Koncernchef och vd Magnus Håkansson kommer att lämna sin nuvarande roll i december 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Koncernmoderbolagets huvudinriktning föreslås gå från att skapa synergier med ambitionen att bredda plattformen till att självständiggöra bolagen och minimera gruppstrukturen, heter det.

Arbetet med separation och överföring av koncerngemensamma funktioner till de rörelsedrivande dotterbolagen avses inledas omedelbart efter årsstämmans beslut, enligt styrelsens förslag.

Kvarvarande verksamhet och kostnadsmassa i moderbolaget kommer att minimeras i och med omstruktureringen och rationaliseringspotentialen uppskattas till drygt 15 miljoner kronor per år.

"Efter genomförd omstrukturering avser styrelsen inleda ett arbete med att identifiera och analysera strategiska alternativ för verksamheterna i koncernen, så småningom innefattande möjliga försäljningar av ett eller flera av de rörelsedrivande dotterbolagen", står det.

Magnus Håkansson kommer att driva den föreslagna förändringen av koncernen och har styrelsens enhälliga förtroende och stöd, står det vidare.

"Per den 31 december 2019 förväntas koncernen se annorlunda ut med minimala koncerngemensamma funktioner och koncernchefen förväntas då ha en mycket begränsad operativ roll. Mot bakgrund av detta har styrelsen överenskommit med bolagets vd och koncernchef Magnus Håkansson att hans anställning i nuvarande form, under förutsättning av bolagsstämmans beslut enligt ovan, avslutas den 31 december 2019. Magnus Håkansson är öppen för att anta ett nytt anpassat och begränsat uppdrag beroende på hur koncernen ser ut då", heter det.