Intrum: siktar på 35 kr vinst per aktie år 2020 i nya mål

STOCKHOLM (Direkt) Kredithanteringsbolaget Intrum lanserar nya finansiella mål inför den kapitalmarknadsdag bolaget håller på torsdagen.

Intrum har som nu som mål att öka nettovinsten per aktie med minst 75 procent till år 2020 i förhållande till 2016. Det motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 15 procent och en vinst per aktie om cirka 35 kronor för år 2020.

"EPS (vinst per aktie) tillväxt är en central drivkraft för att skapa aktieägarvärde och är starkt korrelerad med total avkastning för aktieägarna", skriver bolaget om detta mål.

SME Direkts sammanställning av analytikernas prognoser sträcker sig fram till 2019. Det året väntas Intrum enligt snittanalytikern redovisa en vinst per aktie om 22:63 kronor, upp från förväntade 18:34 kronor för 2018.

Intrum siktar vidare på att nå en avkastning på det bokförda portföljvärdet om minst 13 procent per år.

"Avkastning på portföljinvesteringar (ROI) är en viktig drivkraft för vinst och Intrum har som målsättning att öka det bokförda värdet på sina portföljer avsevärt under de kommande åren", skriver Intrum.

Den nya uppsättningen finansiella mål stipulerar även att nettoskulden i förhållande till "cash ebitda" ska ligga mellan 2,5 till 3,5 gånger.

"Måttet nettoskuld/Cash EBITDA uppgick vid utgången av tredje kvartalet till ca 3,5x på proformabasis och justerat för likviden från de fem enheter som kommer att avyttras", skriver Intrum.

Utdelningspolicyn är att dela ut minst 50 procent av nettoresultatet per år, med hänsyn till en rad olika faktorer.

Intrum meddelar också att synergierna från sammangåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff, som slutfördes i somras, totalt kommer att nå en årstakt om cirka 580 miljoner kronor mot slutet av 2019.

När bolagen initialt gick samman spåddes synergier på cirka 800 miljoner men detta justerades senare ned till 560 miljoner kronor med full effekt om 3-4 år.

Intrum upprepar nu att de totala engångskostnaderna för att realisera synergierna bedöms uppgå till totalt 725 miljoner kronor.