BE Group: börsen ålägger vite 410.000 kr pga regelbrott

STOCKHOLM (Direkt) Disciplinnämnden vid Stockholmsbörsen har funnit att BE Group överträtt Nasdaq Stockholms regelverk avseende god sed på aktiemarknaden och har därmed meddelat BE Group ett vite uppgående till ett belopp om 410.000 kronor, motsvarande två årsavgifter.

Det framgår av ett pressmeddelande från Stockholmsbörsen.

I maj 2015 offentliggjorde BE Group ett prospekt avseende en företrädesemission i bolaget, där det framgick att Traction hade åtagit sig att teckna aktier i emissionen motsvarande Tractions ägarandel, samt via ett dotterbolag även delta som garant för emissionen. I gengäld för såväl teckningsåtagandet som garantin skulle Traction få en ersättning.

Aktiemarknadsnämnden har genom ett uttalande klargjort att BE Group genom att utge ersättning för Tractions teckningsåtagande har agerat i strid med god sed på aktiemarknaden.

"Mot bakgrund av Aktiemarknadsnämndens uttalanden borde bolaget ha iakttagit stor försiktighet med att ingå ett avtal om ersättning för ett teckningsåtagande. Samtidigt har Disciplinnämnden konstaterat att när det väl stod klart att förfarandet stred mot god sed på aktiemarknaden, men Traction likväl vidhöll sitt krav på ersättning, hade BE Group ett begränsat handlingsutrymme", heter det.