ACADEMEDIA: SER MARGINALPRESS INOM FÖR- OCH GRUNDSKOLESEGMENTET

STOCKHOLM (Direkt) Utbildningsföretaget Academedia uppger att för- och grundskolesegmentet för närvarande präglas av marginalpress orsakad av att löneökningstakten är högre än höjningen av skolpengen.

"En granskning genomförd av en revisionsfirma visar att kommunerna ej efterlever lika villkorslagen som stipulerar att kommunerna ska betala samma belopp till privata skolor som de lägger på kommunala skolor. Academedia kommer tillsammans med andra aktörer i branschen fortsätta arbetet med att säkerställa samma ersättningsnivåer eftersom att detta är en viktig åtgärd för att förbättra marginalen", skriver vd Marcus Strömberg i bokslutsrapporten för räkenskapsåret som slutade vid halvårsskiftet.

Inom segmentet finns även en grupp svaga skolor.

"Ett arbete har pågått under året för att vända dessa enheter och det har under tredje och fjärde kvartalet krävt särskilda satsningar bland annat i form av personalförstärkningar. Academedia tar ett stort ansvar för att ta hand om alla skolor, i synnerhet de som har problem", fortsätter utbildningsbolagschefen.

I Tyskland ser Academedia hög tillväxt. Under det gångna räkenskapsåret har bolaget öppnat sex nya enheter i landet och förvärvat KTS med sex enheter.

Totalt har Academedia nu 29 förskolor i Tyskland. Det har bidragit till tillväxten av hela det internationella förskolesegmentet som uppgick till 15,8 procent under året.

"Efterfrågan på nya förskolor och förskoleplatser är stor. Under nästa år 2018/19, förväntas 10-15 nya förskolor öppna i Tyskland. Det totala antalet förskolor väntas då bli drygt 40 stycken till sommaren 2019", uppger Marcus Strömberg.