Sök bolag

Senaste pressreleaser

Visa Pressrelsease

Leox Holding AB2012-12-13 14:59:53

AKTIEÄGARNA I LEOX HOLDING AB (PUBL), 556687-1553, KALLAS TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 11 JANUARI 2013, KL. 10.00


Bolagsstämman sker på Drottninggatan 62, 5v, i Helsingborg, i Leox Corporate Finance lokaler.Ärenden1. Val av ordförande vid stämman.2. Upprättande och godkännande av röstlängd.3. Godkännande av dagordning.4. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.6. Beslut om ändring av bolagsordningen.7. Beslut om nyemission (kvittning).8. Beslut om nyemission (apport).9. Beslut om ny bolagsordning, utjämningsemission och sammanläggning av antalet aktier. 


Förslagen i sammandragP 6) Ändring av bolagsordningenBestämmelsen i 1 § bolagsordningen ska ha följande lydelse:Bolagets firma ska vara PatientTrac International Medical Technology AB (PUBL).Bestämmelsen i 4 § bolagsordningen om aktiekapitalets storlek ska ha följande lydelse:Aktiekapitalet ska utgöra lägst 42.806.343,7 kr och högst 171.225.374,8 kr.Bestämmelsen i 5 § bolagsordningen och antal aktier ska ha följande lydelse:Antalet aktier ska vara lägst 428.063.427 och högst 1.712.253.708. P 7) KvittningsemissionBolagets aktiekapital ökas med högst 131.713,5 kr, genom utgivande av högst 1.317.135 nya aktier. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2013. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,1023 kronor per aktie. Som betalning för 1.317.135 nya aktier åt Big Ben Venture Partner Inc. kvittas bolagets skuld på 134.743 kr till nyssnämnd fordringsägare. Betalning för de nya aktierna ska erläggas senast den 14 januari 2013. Eftersom det är fråga om kvittningsemission sker emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Grunden för emissionskursen är aktiens noterade värde den 7 december 2012. De nya aktierna ska tecknas under tiden den 11 – 14 januari 2013. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. P 8) Förslag till emissionsbeslut (apport)Bolagets aktiekapital ökas med högst 38.525.700 kr, genom utgivande av högst 385.257.000 nya aktier. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2013. De nya aktierna får tecknas endast av Mr. H. Wayne Hayes JR, med rätt och skyldighet för denne att som likvid tillskjuta 1.350 av sina sammanlagt 1.500 aktier i PatientTrac Information Technology Corporation.De nya aktierna emitteras till en kurs av ca. 0,126 kr per aktie. Betalning för de nya aktierna ska erläggas senast den 31 januari 2013. De nya aktierna ska tecknas den 11 januari 2013. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. P 9) Förslag till beslut om bolagsordningsändring, utjämningsemission och sammanläggning.a) Beslut om riktad nyemission av aktierI syfte att möjliggöra sammanläggningen enligt punkt c) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst nittio (90) öre genom nyemission av högst 9 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma H. Wayne Hayes Jr. (vilken är garant i sammanläggningen enligt punkten c) nedan. De nya aktierna emitteras till en kurs av tio (10) öre per aktie.b) Beslut om ändring av bolagsordningenFör att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås under punkten c) nedan förslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras till:Antalet aktier ska vara lägst 42.806.342 och högst 171.225.368c) Beslut om sammanläggning av aktierStyrelsen förslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier (1:10), varvid 10 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av H. Wayne Hayes Jr. (”Garanten”) vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-9) att dennes innehav, efter tillägg av Garanten tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 10, så kallad avrundning uppåt. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) – c) ovan skall antas som ett beslut. Rätt att delta i bolagsstämmanFör att få delta i stämman ska aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 januari  2013, (eftersom den 5 januari är en lördag), dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast tisdagen den  8 januari 2013 kl. 16.00. Anmälan kan ske per e-mail till kamilla.lindblad@leox.se eller via telefon till 042 600 56 54.Vid anmälan uppges namn, adress samt personnummer (registreringsnummer).Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman, måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Begäran om omregistrering bör ske hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna minst ett par bankdagar före avstämningsdagen den 4 januari 2013.Aktieägarnas rätt att begära upplysningar enligt ABL 7 kap 32 § erinras härmed om.Samtliga redovisningshandlingar samt fullmaktsformulär finns publicerade på bolagets hemsida, www.leoxholding.se senast från den 21 december 2012 och kommer att skickas till de aktieägare som så begär.Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 09.30. Styrelsen den 13 december 2012Leox Holding AB (publ) För vidare information vänligen kontakta advokat Michael Pålsson på telefon +46 (0)42 600 56 50 eller H. Wayne Hayes, Jr. +1 (786) 350-3900 wayne@patienttrac.com  Mer information om PTIC finns på http://www.patienttrac.comLeox Holdings svenska hemsida är ändrad till www.leoxholding.se

Visa presskontakter, pressreleaser och information om Cision Visa presskontakter, pressreleaser och information om NG News Visa presskontakter, pressreleaser och information om Hugin Visa presskontakter, pressreleaser och information om AktieTorget Visa presskontakter, pressreleaser och information om PIR Visa presskontakter, pressreleaser och information om NASDAQ OMX Visa presskontakter, pressreleaser och information om Newsdesk Visa presskontakter, pressreleaser och information om beQuoted