Sök bolag

Senaste pressreleaser

Visa Pressrelsease

Statistiska centralbyrån, SCB2012-04-30 09:50:39

Finansmarknadsstatistik, mars 2012: Räntorna på hushållens lån fortsätter att sjunka

Räntan på hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) fortsatte att sjunka i mars. Den genomsnittliga räntan på nya låneavtal var 3,94 procent. Det är en minskning med 0,11 procentenheter jämfört med februari. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag.

Räntan på hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) fortsatte att sjunka i mars. Den genomsnittliga räntan på nya låneavtal var 3,94 procent. Det är en minskning med 0,11 procentenheter jämfört med februari. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag.


De sjunkande räntorna för hushållens lån kan främst förklaras av nedgångar i de korta räntorna. Den rörliga räntan sjönk från 4,36 procent i februari till 4,22 procent i mars. Hushållens ränta på nytecknade låneavtal för bostadslån uppgick i mars till 3,86 procent vilket är en minskning jämfört med februari då räntan låg på 3,96 procent.


Utlåningsräntan till icke-finansiella företag sjönk i mars, liksom i februari. I mars var den genomsnittliga räntan på nya avtal 3,57 procent vilket kan jämföras med 3,71 procent i februari.


Hushållens inlåningsräntor ligger kvar på samma nivå i mars som i februari. Den genomsnittliga räntan på hushållens nyinsättningar på bankkonton var i mars 1,22 procent.


För statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____333087.aspx


Tillväxttakten på hushållens lån oförändrad


Tillväxttakten på hushållens lån var i mars 5,0 procent vilket är på samma nivå som i februari. I mars 2011 låg tillväxttakten på 7,3 procent och hade under hela 2011 en avtagande trend.


Vid utgången av mars uppgick hushållens lån hos MFI till 2 672 miljarder kronor. Det är en ökning med 127 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Den största delen av hushållens lån består av bostadslån som i mars uppgick till 2 144 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 5,2 procent. Av dessa lån har 52 procent rörlig ränta vilket är samma andel som i januari och februari. Jämfört med mars föregående år har bostadslånen ökat med 105 miljarder.


Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån vilka oftast saknar säkerhet och lån till lantbrukare där lantbruksfastighet utgör säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick i mars till 165 miljarder och lån med säkerhet i lantbruksfastigheter till 166 miljarder.


MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i mars till 1 827 miljarder. Den årliga tillväxttakten var 4,6 procent vilket var en minskning jämfört med februari då tillväxttakten var  6,0 procent. I mars 2011 var tillväxttakten 3,0 procent.


Utlåning till hushåll och icke-finansiella företag


Ökad tillväxttakt för M1


I mars var den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, 5,1 procent. Det kan jämföras med februari då tillväxttakten låg på 4,8 procent. M1 uppgick i mars till 1 596 miljarder.


För det breda penningmängdsmåttet, M3, var den årliga tillväxttakten i mars 9,3 procent. I februari var tillväxttakten 9,5 procent. Totalt uppgick M3 i mars till 2 430 miljarder.


Penningmängd, årlig tillväxttakt


M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.


Definitioner och förklaringar


SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).


Publikation


En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport.


Finansmarknadsstatistik mars 2012 


Mer om statistiken


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.


Nästa publiceringstillfälle


Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-05-29 kl. 09.30.


 


Producent


SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar


Johannes Andersson
Tfn 08-506 949 93
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Tina Hansson
Tfn 08-506 942 55
E-post fornamn.efternamn@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Visa presskontakter, pressreleaser och information om Cision Visa presskontakter, pressreleaser och information om NG News Visa presskontakter, pressreleaser och information om Hugin Visa presskontakter, pressreleaser och information om AktieTorget Visa presskontakter, pressreleaser och information om PIR Visa presskontakter, pressreleaser och information om NASDAQ OMX Visa presskontakter, pressreleaser och information om Newsdesk Visa presskontakter, pressreleaser och information om beQuoted