Sök bolag

Senaste pressreleaser

Visa Pressrelsease

Getinge Group2012-03-28 16:45:30

Beslut vid Getinges årsstämma

 

Vid Getinge AB:s årsstämma den 28 mars 2012 fattades följande beslut.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Carola Lemne, Johan Malmquist och Johan Stern samt nyvaldes Mats Wahlström.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 3 500 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 000 000 kronor till ordföranden och 500 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet skulle utgå med 690 000 kronor, varav 230 000 kronor till ordföranden och 115 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet skulle utgå med 296 000 kronor, varav 120 000 kronor till ordföranden och 88 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisorer
Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om fyra år, med auktoriserade revisorn Magnus Willfors som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Johan Rippe som medrevisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 3,75 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till måndagen den 2 april 2012.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Getinge den 28 mars 2012
Getinge AB (publ)
www.getingegroup.com

För ytterligare information:
Johan Malmquist, Verkställande direktör och koncernchef
Ulf Grunander, Ekonomidirektör
010-335 00 00Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Visa presskontakter, pressreleaser och information om Cision Visa presskontakter, pressreleaser och information om NG News Visa presskontakter, pressreleaser och information om Hugin Visa presskontakter, pressreleaser och information om AktieTorget Visa presskontakter, pressreleaser och information om PIR Visa presskontakter, pressreleaser och information om NASDAQ OMX Visa presskontakter, pressreleaser och information om Newsdesk Visa presskontakter, pressreleaser och information om beQuoted